Acasa Despre noi Fonduri structurale Campanii Achizitii Firma de exercitiu Contact Vino si tu!
 
Organizatie Voluntarii nostrii Proiecte Cum poti sustine
POSDRU DMI 2.1 Parteneri Finantatori Voluntariat
TINERI CU ATITUDINE
Site realizat cu sprijinul "M.T.S." si "D.J.S.T." Braila

Urmati-ne pe

 

C.L.M.

Obligatiile alesilor locali

Art. 45. - Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Art. 46. - Consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art. 47. - Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art. 48. - Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

Art. 49. - Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

Art. 50. - (1) Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
(2) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei sau orasului, respectiv a secretarului general al judetului sau al municipiului Bucuresti.

Art. 51. - Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

Art. 52. - (1) Consilierii locali si consilierii judeteni, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in regulamentul de functionare.
(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare a consiliului.

Art. 53. - Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

Art. 54. - (1) Primarii si viceprimarii sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, in termen de 3 zile de la validare, in cazul primarului, respectiv de la alegere, in cazul viceprimarului. Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene depun declaratia de avere in termen de 10 zile de la alegere, la Ministerul Administratiei si Internelor.
(2) Prevederile legale in vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica in mod corespunzator.
Raspunderea alesilor locali

Art. 55. - Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

Art. 56. - (1) Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
(2) In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art. 57. - (1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de sedinta;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art. 58. - La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art. 59. - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art. 60. - (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.
Art. 61. - In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art. 62. - (1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 63. - Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.

Art. 64. - Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art. 65. - In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.

Art. 66. - (1) Sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art. 67. - Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) lit. a)-d).

Art. 68. - Sanctiunile prevazute la art. 57 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzator presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier.

Art. 69. - (1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din functie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean. In cazul presedintelui consiliului judetean, propunerea trebuie facuta de cel putin o treime din numarul consilierilor in functie si va fi temeinic motivata. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.
(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si
b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si
d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul, presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 70. - Impotriva sanctiunii prevazute la art. 69 alin. (1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

Art. 71. - Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 57 alin. (1), in cazul presedintilor si vicepresedintilor consiliului judetean, in calitatea acestora de consilier, nu are nici un efect asupra exercitarii de catre cei in cauza a mandatului incredintat de consiliu.

Art. 72. - Aplicarea sanctiunii prevazute la art. 69 alin. (1) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al presedintelui sau al vicepresedintelui consiliului judetean.

Art. 73. - Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Registrul de interese

Art. 74. - (1) Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, respectiv la secretarul general al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.
(4) Modelul declaratiei se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 75. - Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.

Art. 76. - In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica:
a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;
c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii;
d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei;
e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;
h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;
i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;
k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali, sau prin hotarare a consiliului judetean, in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni.

Art. 77. - (1) Consilierii judeteni si consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1), consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.
(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

Art. 78. - Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 79. - (1) Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum urmeaza:
a) in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit, in cazul consilierilor judeteni si al consilierilor locali;
b) in termen de 15 zile de la depunerea juramantului, in cazul primarilor;
c) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si al viceprimarilor.
(2) Alesii locali in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor depune declaratia in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 74 alin. (4).

Art. 80. - (1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, pana la data de 1 martie a fiecarui an, un exemplar al declaratiilor reactualizate.

Art. 81. - Hotararile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 82. - (1) Nerespectarea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut la art. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.
(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local, respectiv judetean.

Art. 83.
- Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 76 lit. j) sunt supuse confiscarii.

Art. 84.
- Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

Comenteaza si tu...