Acasa Despre noi Fonduri structurale Campanii Achizitii Firma de exercitiu Contact Vino si tu!
 
Organizatie Voluntarii nostrii Proiecte Cum poti sustine
POSDRU DMI 2.1 Parteneri Finantatori Voluntariat
TINERI CU ATITUDINE
Site realizat cu sprijinul "M.T.S." si "D.J.S.T." Braila

Urmati-ne pe

 

Primarul

Ce se intelege prin "primar" in Romania?

          Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.
          Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta si prin actele normative , primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care il conduce.Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, in conditiile legii.
          Primarul conduce serviciile publice locale.
          Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.

Cum recunoastem un primar la locul de munca?
          Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei. Esarfa va fi purtata, in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.           Modelul esarfei se stabileste printr-o hotarare a Guvernului.

Care sunt principalele atributii ale unui primar?
          Primarul indeplineste  atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii:
                    - indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara;
                    - asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;
                    - primarul prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, socialaa si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local;
                    - exercita functia de ordonator principal de credite;
          - intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; -initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
          - verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar;
          - coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
          - ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
          - numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
          - emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
          - asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.
          - asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
          - emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative.

Incetarea mandatului de primar:
          Mandatul primarului este de 4 ani. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
          Mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile legii statutului alesilor locali, precum si in urmatoarele situatii:
                    - daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
                    - daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv;
                    - mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia.

          Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei, orasului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al Statului.Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, in scris,  cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot.

Cine preia atributiile primarului in cazul demiterii acestuia?
          In caz ca functia de primar este vacanta, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali aflati in functie.

Comenteaza si tu...